چنور مکی

مارکسیست، فعال سیاسی

زنان مهاجر افغان سخن می گویند:
وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران

وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران

متن حاضر، نتایج تحقیقی است در مورد وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران. این تحقیق در بهار و تابستان 1395 انجام شد. اما به دلایلی انتشار آن تا به امروز( مرداد ماه 1397)، امکان پذیر نبود. در این تحقیق، برخی جنبه‌ها‌ی وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که وضعیت …

ادامه