خانه : بیل فن آوکن

بیل فن آوکن

چه کسی مسئول بحران پناهندگی اروپا است؟

تصاویر دلخراش یک پسربچۀ سه سالۀ سوری که با امواج آب به ساحلی در ترکیه رسیده و با صورت روی شن های ساحل آرام گرفته بود، و سپس تصاویر امدادگری که پیکر بی جان او را در آغوش داشت، موجب شد که مردم سرتاسر جهان بحران وخیمی را که در مرزهای اروپا رخ نشان می دهد، لمس کنند. خانوادۀ این …

ادامه