بنفشه کمالی

بهارتان خجسته باد

همراه بهار زورقی بساز ازنیلو فر های های آبی از جنس بهار همراه بهار شو با ما صمیمانه بادبانی بساز به رنگ خورشید صادقانه پارویی از تلاش رویش، جوشش ، رفتن بی با کانه، رفیقانه، صمیمانه جوانه، سر شار از شوقِ رویش گیاه لبریز از زایش دوباره با بهار همسفر ما شو با شکوفه های گیلاس و بادام با ثبات …

ادامه