آذر ماجدی

آذر ماجدی فعال سیاسی کمونیست ایرانی و حقوق زنان و رئیس سازمان آزادی زن است.