آگوست ببل

آگوست ببل (August Bebel) (۱۹۱۳-۱۸۴۰) نویسنده و رهبر سیاسی آلمانی بود. ببل، به همراه ویلهلم لیبکنخت از بنیان‌گذاران حزب سوسیال دموکرات آلمان بود. از سال ۱۸۶۷، ببل عضو رایشتاگ بود. از او آثار زیادی در مورد حقوق زنان، کار در جوامع سوسیالیستی آینده و ... به جا مانده است.