سایت رسمی تریبون چپ
گفتارهائی در باره روشنفکران

این مجموعه گفتارها در ارتباط با برخی پرسش‌ها درباره‌ی روشنفکر و به‌صورت مصاحبه با رادیو همبستگی تهیه شده و در وبسایت این رادیو منتشر شده است. برخی از این پرسش‌ها عبارتند از:
تعریف روشنفکر چیست؟
روشنفکر کیست؟
چند نوع روشنفکر داریم؟
رابطه آن با جامعه کنونی و طبقات و ساختارهای ان چیست؟
روشنفکر خاص کیست؟
منظور از هژمونی چیست؟ ضد هژمونی یعنی چه؟
چپ و روشنفکران غیرحزبی
چپ امروز و روشنفکران ایرانی

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

رویاهای ممنوع مجاهد

چرا دولت مجاهدينى غيرممکن است؟ رهبرى مجاهدين بطرز غريبى مفتون قدرت دولتى و تشريفات و مراسم و ملحقات آن است. هر حزب سياسى جدى طبيعتا

تا ابدیت فرمانده

آموخته‌ایم به تو عشق بورزیم بر قله‌های تاریخ تو با خورشیدی از شجاعت در بستر مرگ آرمیده‌ای حضور عمیق تو اکنون واضح تر شده است

تو خوابِ يه ستاره

اگه بخوام آينده رو دوباره نقاشی کنم بايد تورو، تو خوابِ يه ستاره نقاشی کنم تورو که از حنجره یِ پيرِهراسِ آينه ها اين جلوه

اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟

ايده شادى بخش استفاده از جشن و تعطيلى بعنوان ابزارى براى به کرسى نشاندن خواست هشت ساعت کار در روز اولين بار در استراليا متولد

دختر ! تو كمونيستي ! …

ميگويند : ” دختر! تو كمونيستي ! ” و من ميميرم ، و ميدانم كه هيچگاه به ” زان جيو ” تسليم نخواهم شد .