سایت رسمی تریبون چپ
کودکان کار

ویدئوئی که مشاهده میکنید، کودکی، از آن قلبهای زیبای انسانیت در خیابانی، با چند فرچه و کمی واکس کفش و جسمی به اندازه‌ٔ یک قناری، دارد برای زنده ماندن کار میکند.
پشت سر، صدای اذان گوشخراش مسجدی می آید، که در آن بندگان خدائی که سرتاپا غرق در تجاوز ، جنایت و درد است به کرنش در آمده‌اند و از خدایشان طلب آمرزش می نمایند. قناری زیبائی، با کفشی به اندازهٔ تن طلائی و لبخند پر از زندگانی‌اش‌ برای مهار خود از گرسنگی چرک کفشها را با واکس سیاهش به نابودی میکشاند.
این است واقٰعیت عریان جامعهٔ طبقاتی و نظم نوین جهانی به ریاست سرمایه‌داری، مذهب و جهالت.
کودکی روی سنگفرش‌ غبارآلود خیابان برای یک لقمه نان کودکی و لبخندش را میفروشد، مسجدی برای انباشت سرمایه، سر به فلک میکشد و گوسفندانی از همان تبار در آخوری به بزرگی یک مسجد مشغول تکرار آیاتی ضد انسان و ضد کودک هستند و گوسفندی دیگر باد شکمش را به اذان تبدیل میکند و ستمدیدگان را گوش میخراشد.
نابودی سرمایه‌داری و مذهب به مٰعنای بازگرداندن لبخند بر لبهای کودکان و برگرداندن شان انسان به انسان است.

متاسفانه تهیه‌ٔ کنندهٔ ویدئو ناشناس است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

نگرش حزب کارگری به دین

پیشگفتار: گرچه خلاصه ی این رساله لنین پیش از این به طور آماتور ترجمه شده بود، هرگز ترجمه کل رساله که حاوی اطلاعات و بسط

ریتا و تفنگ

میانِ ریتا و چشمانم… تفنگی ست. و آنکه ریتا را میشناسد، خم می شود و برای خدایی که در آن چشمان عسلی ست نماز میگذارد!…

آموزش نظامی پرولتاریا

چرا طبقه ستمکش باید آموزش استفاده از سلاح را بیاموزد و برای بدست آوردن آن بکوشد؟ طبقه ستمکشى که براى آموختن طرز استعمال اسلحه و

تاریخ بدون قهرمان

تفکر عامه در پی استخراج یک داستان جذاب از تاریخ است و به دنبال قهرمان می گردد. وجود قهرمان برای ایجاد یک داستان جذاب لازم

ناظم حکمت

خائن به وطن

اگر وطن، از گرسنگی تلف شدن در طول جاده هاست، اگر وطن،مثل سگ از سرما لرزیدن و ازتب به خود پیچیدن است، اگر وطن، نوشیدن