سایت رسمی تریبون چپ
مذهب در شوروي

مقالۀ زیر که نخستین بار در سال 1945 به رشتۀ تحریر درآمده است، به ارزیابی و تحلیل رابطۀ میان دولت شوروي و کلیساي ارتدکس روسیه می پردازد. نویسنده در این جا نشان می دهد که میان رویکرد لنین و بلشویک ها نسبت به مسألۀ مذهب و زیگزاگ هاي معمول سیاست استالینیستی پس از آن، یک مرزبندي روشن، مشخص و غیرقابل انکار وجود داشته است.
در شمارة اخیر »اخبار بین المللی کارگري« ما به موضوع انحطاط بروکراسی شوروي پرداختیم که خود را با رشد عظیم ناسیونالیسم در شوروي به تصویر کشیده است. البته مسیر این انحطاط استالینیستی را می توان با مطالعۀ تقریباً تمامی جنبه هاي حیات شوروي دنبال کرد. این انحطاط، به خصوص در روابط بروکراسی با کلیساي ارتدکس روسیه آشکار و نمایان می شود.
رویکرد بلشویک ها نسبت به کلیساي ارتدکس از دو جنبه مقید بود: اول، بنیان ماتریالیستی که اساس مارکسیسم را شکل می دهد، و دوم، نقشی که این کلیسا در روسیۀ تزاري ایفا کرد. کلیساي ارتدکس نه فقط یکی از بزرگ ترین صاحبان زمین- با مالکیت 7.5 میلیون جریب1 زمین و درآمد سالانۀ 150 میلیون روبل-، بلکه ابزاري حاضر و آماده در دستان تزاریسم بوده است. با رشد جنبش انقلابی تا اواخر قرن نوزدهم، روحانیت روسیه درخواست کرد که اجازة همکاري او با پلیس مخفی تزار براي تعقیب و دستگیري انقلابیون صادر شود. بسیاري از آن ها نقش کم اهمیتی در این اقدامات نداشتند.

[button color=”red” size=”small” link=”http://bit.ly/1L6bs5V” icon=”” target=”false”]دریافت ادامه مطلب با فورمت پی دی اف[/button]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دشمنان

آن­ها تفنگ­های پر از باروت را آوردند آنان دستوراین کشتار وحشیانه را صادر کردند آن­ها این جا با خلقی مواجه شدند گرد آمده به حکم

در ستایش دیالکتیک

لشکر بیداد اکنون با صلابت پیش می راند ظالمان بَهر هزاران سال دیگر نقشه می ریزند زور، می گوید: آنچه هست این گونه خواهد ماند

شعری از هوشی مین

قدما دست اندکار سرودن زیبائیهای طبیعت بودند برف و گل،ابر و باد و مه کوهساران و جویباران امروز باید اشعاری بنویسیم که از آهن و

زندان گوهردشت نوروز ۱۳۶۶

“بهـــــاران خجســــته بــــاد” زندان گوهردشت، نوروز ۱۳۶۶ یخ آب می شود در روح من، در اندیشه هایم. بهار، حضور توست. بودنِ توست. شکنجه و کشتار سال

انقلاب و دموکراسی در اندیشه سیاسی مارکس و انگلس

از:ژاک تکسیه ترجمه:تراب حق شناس   [button color=”green” size=”small” link=”https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FC28ECFEDB8EC36E!162&ithint=file%2cpdf&app=WordPdf&authkey=!AOTOpAstlX5m5CM” icon=”” target=”true”]دانلود[/button] [button color=”green” size=”small” link=”https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOVVhzTXZUaVNsOEk/view” icon=”” target=”true”]لینک کمکی[/button]