سایت رسمی تریبون چپ
غریبه

غریبه

زیر نامه ام نوشتم غریبه
وغریبانه نوشتم
به نام تو می خواهم به جنگ بروم
می خواهم کاری بزرگ کنم
هزاران کودک را نجات بدهم
تفنگم را به سوی خودم بگیرم
اگر قرار به شلیک گلوله ای باشد
جهان را زیر و رو می کنم برای کاشتن گلهای زیبا
آسمان را آبی برای پرواز پرنده ها
و دریاها را آرام
برای رقص ماهی ها
به نام تو می خواهم آزاد شوم
یک اتحاد جهانی برای عشق ایجادکنم
شهید شوم
وروی تندیس سرم بنویسند غریبه.

«محمود درویش»

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

واقعیت نئولیبرالیسم سوئد

سوئد زمانی به عنوان نوعی «مدل سوسیال دمکراتیک»، با خدمت عمومی و حمایت اجتماعی مبسوط، آوازه ای داشت. اما همۀ این ها طی دو دهه

آزادی

برای پرنده­‌ای در بند برای ماهی در تُنگ بلور آب برای رفیقم که زندانی است زیرا، آن چه می‌اندیشد را بر زبان می‌راند. برای گُل­های

درباره اعتصاب

در مرتبه اول بايد توضيحی برای وقوع و انتشار اعتصابها پيدا کنيم. هر کس که اعتصابهايی را، چه از تجربيات شخصی خود و چه از

زنان و براندازی اجتماع

زنان و براندازی اجتماع

مقدمه مترجم: »آنها میگویند عشق، ما میگوییم کار غیرمزدي«. این سخن فدریچی به اختصار، کل سیاستها و مبارزات فمینیسم دهه هفتاد را توضیح میدهد. مبارزههایی نه براي