سایت رسمی تریبون چپ
شهروندان ِ جهان

ترجمه: مارال | تنظیم و زیرنویس: پراکسیس
این موزیک ویدئو تقدیم می شود به همه ی آنهایی که از رنج جهان در خشم اند و علیه نظم موجود به پا خواسته اند.
به کسانی که باور دارند حتا با دستان خالی می توان از تسلیم شدن به مرزهای واقعیت تن زد و در تنی واحد تا مرزهای ممکن مقاومت کرد.
تقدیم می شود به برپا کنندگان کمپ های اعتراضی پناهجویان در اروپا و به جنبش های پناهجویی در سراسر دنیا.
http://praxies.org

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

درباره اعتصاب

در مرتبه اول بايد توضيحی برای وقوع و انتشار اعتصابها پيدا کنيم. هر کس که اعتصابهايی را، چه از تجربيات شخصی خود و چه از

قندولکم‬

صدا میآید، صدای نرم پای تو میاید. از بامداد خزان میشود فهمید که برگهای خوشرنگ باغچه طپش‬ پاهای تو را با آغوش رنگین می پیمایند.

ببین به كى شلیك مىكنى

مردم شهر غربى (وستشتات) همگى در این مسأله اتفاق نظر داشتند كه او اصلاً به آنها نمى خورد. پابرهنه به آنجا آمده بود با كوله

نامه انگلس به ژوزف بلوک 

«بر اساس درک مادی از تاریخ، عامل تعیین کننده ی نهایی در تاریخ عبارت است از تولید و تجدید تولید زندگی واقعی. نه مارکس و