در بارهٔ‌ما

دیدگاه سیاسی تریبون چپ

ما در جامعه‌ای طبقاتی زندگی میکنیم. و در جامعه طبقاتی، طبقه کارگر، تولیدکنندگان، کودکان، زنان و مهاجرین از اولین قربانیان هر تغییر ضد کارگری و بشری هستند. در اعتراض به وضعیت غیرانسانی موجود، فعالین چپ و کمونیست همیشه در جبهه اول جنگ با تحوش سرمایه داری و رقابت آزاد و انباشت سود هستند.

هر کسی زره ای درک انسانی و طبقانی داشته باشد نمیتواند سکوت نماید و توجه به وضعیت سیاسی، تعلقات حزبی، فردی و غیره بدفاع از آرمانهای انسانی بپامیخیزد و فعالیت خود را در این راستا سازمان دهی و برنامه ریزی می نماید. این خصلت کمونیستها است، این خصلت انسانهای مبارز  است چه در قالب یک گروه، حزب و دسته و چه بعنوان فرد.

ما نیز از جمله کمونیستهایی هستیم که توصیف بالا شامل حالمان میشود، تجربه سالها فعالیت و مبارزه را در سخترین شرایط هم در تشکیلات علنی و هم در تشکیلات مخفی را داریم. اساس و مبنای کار ما اشاعه و پخش کمونیسم مارکس است و هر جریان چپی که در لباس کمونیسم مارکس مقابل طبقه کارگر قرار بگیرد افشا میکنیم. سوسیالیسم و در نهایت جامعه ای بدون طبقه، یعنی کمونیسم، افق ماست.

مبارزه، تلاش و جانفشانی همه رفقائی که جانشان را برای همین افق نثار کردند و رفقائی که  زندگی خود را صرف این افق و دنیائی انسانی تر کرده اند را ارج می نهیم و عمیقا برای ما شریف ، عزیز و قابل احترام و اعتمادند. اما همین امر باعث نمیشود که آنها را زیر نقد نبریم.

تعلقات حزبی تشکیلاتی افراد برای ما ملاک عمل نیست و آنچه برای ما مهم و حیاتی است، وجود این حرکت کمونیستی در مقابل سیستم سرمایه داری است و دقیقا به همین منظور است که ما سعی میکنیم از تمام نویسندگان چپ و متعلق به طبقه کارگر  در مراحل مختلف رویدادها کمک بگیریم بدون آنکه به تعلق تشکیلاتی آنان توجه داشته باشیم. هرچند همین تعلقات در جای خود میتواند مشکل ساز باشد که این معرفی کوتاه از تریبون چپ هدفش پرداختن به آن نیست.

 سایت تریبون چپ، همچنانکه میشود بروشنی دید، ابدا بیطرف و نئوترال نیست. ما کاملا آشکار اعلام میکنیم که طرفدار مارکسیسم و کمونیسم هستیم. بنابرین مهمترین کار ما انتخاب مقالات و نویسنده هایی است که، در مرحله اول، از دید و نگاه سیاسی ما، دیدگاهی کارگری، طبقاتی و مسلما کمونیستی به مسائل داشته باشد.

در نتیجه تریبون چپ در انتخاب مقالات و نوشته هایی که دریافت میکند کاملا آزاد است و بنا به تشخیص مسئولین سایت  تصمیم به چاپ و رد مقالات و کتابهای ارسال شده می نماید. ما به هرگونه ادبیات چپ و کارگری که در راستای تقویت مبارزه طبقه کارگر، مسلما از دیدگاه مارکسیستی،  نوشته شده باشد نیازمندیم. در این راه با ما باشید.

ادرس تماس مستقیم : tribune1917@gmail.com


    یوسف رسولی - سردیبر سایت تریبون چپ

    یوسف رسولی

    سردبیر

    فعال سیاسی و مارکسیست، روزنامه‌نگار، مجری رادیو و تلویزیون