سایت رسمی تریبون چپ
دریا و آلان

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]بە یاد آلان-هایی کە در آرزوی زندگی بهتر، در دریا جان دادند.[/box]

دريا آب داد
آب بر بستر خاك خزيد
گندم صدقلو زاييد
و درخت سيب
پستانهايش را برای پرندگان رها كرد
سيبها در بازار اما
با چشمان نمناك سراغ مادرانی را ميگرفتند
كه روياهايشان خواب رفته بود
در وحشت هجوم تاريكی
و التماس مداوم گرسنگی بر پستانهايشان.
دريا نان داد
ماهيها پروار بر قايقها پريدند
افق را در چشمان همسايەهای بغل دستيشان
نقاشي كردند
خاشاك غروب مدنيت اما
عقربه ساعتهای مه گرفتەاشان را تنيده بود
دريا جان داد
آلان از كهكشان شيری راه، آزرده بود
زمين فقط يك ماه داشت
و شبهايی فراوان
بی ماه
آسمان كهكشانهای همسايه را نورديده بود
در جستجوی ماههای بی شب
آلان عاشق دريا بود در بيكرانگی قلب كوچكش.

دريا لبالب از شرق بود
به غرب دل باخت
آخرين جرعەهای بی نشاط شرق را نوشيد
ريشەهايش را بر دوش نهاد
غروب اما تلخ بود و زودرس
با ديواری به پهنای سود سود سود
و دروازەای كه از سوراخ سوزن هم میگذرد
دريا بر دوش آلان دمر خفته بود
و غرب و شرق را
تعفن مرز
گنداب سرمايه
و غوغای بازار
گرفته بود!
دريغا
هيچ اشكی گنداب را خشك نميكند!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

در ستایش کمونیسم

خردمندانه است، فهمیدنی و آسان تو که استثمارگر نیستی … … درکش توانی کرد. به صلاح توست جویای آن شو ابلهان، ابلهانه اش می خوانند

ممد نوبری

ترانه : ممد نوبری – ترانه سرا & متن : شاهین نجفی – تنظیم کننده : مجید کاظمی – جلد: علی باغبان ممد نوبری وقتی

واقعیت نئولیبرالیسم سوئد

سوئد زمانی به عنوان نوعی «مدل سوسیال دمکراتیک»، با خدمت عمومی و حمایت اجتماعی مبسوط، آوازه ای داشت. اما همۀ این ها طی دو دهه