سایت رسمی تریبون چپ
حقیقت متحد می کند

دوستان،می خواهم
که حقیقت را همواره بدانید،
وزآن نیز بگوئید سخن.
نه بدان شیوه ی قیصرهای خسته
طفره رفته،گفتن:
“فردا انبار پر از گندم خواهد داشت.”
بلکه مانند لنین،گفتن:
“تا فردا
کنده خواهد شد کلک ما
مگر این که…”
و به تعبیر عوام:
“ای برادر،بایست
گفتن ات بی تردید
سخت اوضاع بد است
ذره ای نیست امید”
ای برادر،تائیدی ست نثارت ز ته دل
وز ته دل،اما،نیز:
مگر این که!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

پندار خدا

ريچارد داوکينز ترجمه الف. فرزام (در جدال با تاريكی و خاموشی!) معرفی: معمولاً آدم، بخصوص وقتی که جوان باشد، از بايد و نبايد خوشش نمی

برشـــت و تئاتر روایی

برتولت برشت یکی از برجسته ترین نمایشنامه نویسان و تئوریسین های آلمان است که تاثیر بسزایی در تئاتر قرن بیستم دارد. شهرت این نمایشنامه نویس

زندگینامە دکتر جعفر شفیعی

جعفر شفیعی سال ٠٣٣١ خورشیدی برابر با سال ٠٥٩٠ می دی در خانواده ای مذهبی واهل فرهنگ و مطالعە در شهر بوکان چشم بەجهان گشود.