سایت رسمی تریبون چپ
بچه‌های اعماق

در شهرِ بی‌خیابان می‌بالند
در شبکه‌ی مورگی پس‌کوچه و بُن‌بست،
آغشته‌ی دودِ کوره و قاچاق و زردزخم
قابِ رنگین در جیب و تیرکمان در دست،
بچه‌های اعماق
بچه‌های اعماق
باتلاقِ تقدیرِ بی‌ترحم در پیش و
دشنامِ پدرانِ خسته در پُشت،
نفرینِ مادرانِ بی‌حوصله در گوش و
هیچ از امید و فردا در مشت،
بچه‌های اعماق
بچه‌های اعماق

بر جنگلِ بی‌بهار می‌شکفند
بر درختانِ بی‌ریشه میوه می‌آرند،
بچه‌های اعماق
بچه‌های اعماق

با حنجره‌ی خونین می‌خوانند و از پا درآمدنا
درفشی بلند به کف دارند
بچه‌های اعماق
بچه‌های اعماق.

احمد شاملو

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

سيگار نيفروخته

“سيگار نيفروخته” ممكن است امشب بميرد با سوخته گى سينه ى كُتش از آتش گلوله يى. هم امشب به سوى مرگ رفت با گامهاى خويش.

یادمانده های کشتار تابستان ٦٧

خیلی ها را کشته اند، به خانواده ها ساک بچه هایشان را دادند، زندانیان زیادی شنیده اند که همسرانشان و یا برادرانشان اعدام شده اند،

ماهی سیاه کوچولو

صمد بهرنگی شب چله بود. ته دریا ماهی پیر دوازده هزار تا از بچه ها و نوه هایش را دور خودش جمع کرده بود و

زمان سیاسی است

دیرزمانی است که در تحلیل مارکسیستی مبارزه برای روزِ کاری، نقش محوری داشته است. مارکس در فصل دهم از مجلد اول کتاب «سرمایه»، به ثبت