آرشیو تگ‌ها

حقیقت متحد می کند ☰ ترجمه: سعید یوسف

دوستان،می خواهم که حقیقت را همواره بدانید، وزآن نیز بگوئید سخن. نه بدان شیوه ی قیصرهای خسته طفره رفته،گفتن: “فردا انبار پر از گندم خواهد داشت.” بلکه مانند لنین،گفتن: “تا فردا کنده خواهد شد کلک ما مگر این که…” و به تعبیر عوام: “ای برادر،بایست گفتن ات بی تردید سخت اوضاع بد است ذره ای نیست امید” ای برادر،تائیدی ست …

ادامه