محمدرضا سوداگر

محمدرضا سوداگر
محمد رضا سوداگر از پژوهش گران و نظريه پردازان و مترجمان كم تر شناخته شده ي جامعه ي ايران بود. وي در زمينه ي مباني و مباحث اقتصاد سياسي آثار در خور توجهي نوشته و ترجمه كرده است. كتاب رشد روابط سرمايه داري در ايران سال هاي 1304 تا 1340 و رشد و بسط روابط سرمايه داري در ايران سال هاي 1341 تا 1357از جمله آثار خواندني وي به شمار مي رود...

رشد روابط سرمایه داری در ایران ☰ مرحله گسترش

گزارشی که در پیش رو دارید به طور کلی نتیجهٔ تجربیات و مطالعات شخصی درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی دوران محمدرضاشاه است. نگارنده که نه دارای تحصیلات منظم دانشگاهی است و نه خود را به مفهوم واقعی کلمسه پژوهشگر می داند، کوشیده است مشاهدات و تجربیات خود را درباره تحولات اقتصادی یکی از حساسترین مراحل تاریخ ایران (سالهای ۵۷-۱۳۴۲) جمعبندی …

ادامه