شکیب مصدق

شکیب مصدق
شکیب مصدق یکی از خوانندگان رپ بسیار مطرح افغانستان میباشد. شکیپ یکی از محدود خوانندگانی است که توانسته در افغانستان و دیگر کشورهای فارسی زبان به زبان اعتراض قشر زحمتکش تبدیل شوید. شکیپ حنجره ای است آتشین و قلبیست بی قرار برای انسانیت و آزادی.