اوژن پواتیه

اوژن پواتیه
Eugène Edine Pottier (French: [pɔtje]; 4 October 1816, Paris – 6 November 1887, Paris) was a French revolutionary socialist, poet, freemason and transport worker.

سرود انترناسیونال

سرود بین المللی کارگران شعر از اوژن پواتیه ترجمه فارسی از: مصلح ربوار تنظیم شدە با آهنگ اصلی سرود، برای اجراء: خیزید محنت زدگان جهان بردگان گرسنگی آگاهی غرد چو آتشفشان برخروشاند زندگی برپا گشته توفان آخرین بروبیم کهنه جهان برخیز برخیز برپا داریم نظم نوین هیچیم کنون گردیم همه چیز پیش به سوی آخرین پیکار همچو یک تن ای …

ادامه

انقلابی

انقلابی, نام دیگرش انسان است, که دیگر برده پول نیست, که جز از حق اطاعت نمی کند, که با اعتماد گام بر میدارد چراکه خورشید علم وآگاهی از افق سرخ بر خواهد خواست. در برابر تو,فقر وحشی در برابرتو,فشار بردگی انقلابی عزم می کند باتفنگی آماده شلیک! میتوان اورا در باریک راها دید که با رفقام گام می زند. می …

ادامه