تریبون چپ

تریبون چپ
سیاسی - ادبی - اجتماعی

سمیر امین _اسلام سیاسی در خدمت امپریالیسم! ☰ ترجمه: ح. ریاحی

همه‌ی جریانات طرفداراسلام سیاسی به “خودویژگی‌ی اسلام” معتقدند. طبق باورآنها اسلام بین سیاست و مذهب جدائی قائل نیست. این جدائی را ظاهرا مشخصه‌ی مسیحیت میدانند. یاد آوری اینکه نظراتشان با آنچه مرتحعین درآغاز قرن نوزدهم می گفتند کلمه به کلمه تطابق دارد ، نمی‌تواند اثری برآنها داشته باشد. درآغازقرن نوزدهم مرتجعین (ازجمله بونالد ودومستر) سعی می کردند گسستی را محکوم …

ادامه

تزهایی درباره ستم کشی بر زنان_سارا قاضی

0:پیشگفتار 1:ريشه و طبيعت متغير ستم بر زنان 2:جامعه طبقاتی 3:نظام سرمايه داری صنعتی 4:نقش خانواده در نظام سرمايه داری 5:ستم سيستماتيک وارد بر زنان تحت نظام سرمايه داری 6:خانواده پرولتری و کار خانگی6 7:نقش اجتماعی زنان در جوامع بورژوايی 8:اهميت خانواده در نظام سرمايه داری 9:تک همسری 10: سوء استفاده های جنسی از زنان در جامعه سرمايه داری 11:مذهب …

ادامه

تاریخچه 8 مارس روز جهانی زن

در هشتم مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و کتک‌زدن زنان برهم خورد. سال ۱۹۰۷ در دوره‌ای که مبارزات زنان برای تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج گرفته بود، بمناسبت پنجاهمین سالگشت …

ادامه

تنهاتر از ماه_منصور یاقوتی

هر دو خسته بودیم. هر دو گرسنه. با خشم و نفرت، یال های برف گرفته و دشتی را که مانند پوست خرگوش سفید بود و تپه های بی برکت و خفته در زیر پوستین برف را در می نوردیدیم. خاموش و بی صدا، او در پیش و من در پی، حرکت میکردیم. نه احساس سرما و نه چشم بر راه …

ادامه

شهر کوچک ما ☰ احمد محمود

بامداد یك روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخل‌های بلندپایه. آفتاب كه زد، از خانه‌‌ها بیرون زدیم و در سایه‌ی چینه‌های گلی نشستیم و نگاهشان كردیم. هربار كه دار بلند درختی با برگ‌های سرنیزه‌ای تودرهم و غبار گرفته،‌ از بن جدا می‌شد و فضا را می‌شكافت و با خش‌خش بسیار نقش زمین می‌شد “هو” می‌كشیدیم و …

ادامه

کارگر کیست و سرمایه داری کدام است؟_خسرو غلامی ☰ خسرو غلامی

کارگر کیست و سرمایه داری کدام است؟ با پیدایش و تکوین نظام سرمایه داری و جایگاه و موقعیت انسان در تولید، توزیع و مبادله ی کالا، علوم اجتماعی جدید نیز شکل گرفت و تلاش برای شناخت هر چه بیشتر علمی جامعه، تکامل بیشتری یافت. این پروسه با کشف ماشین بخار و انقلاب صنعتی و جایگزینی صنعت مدرن به جای شیوه …

ادامه

سبک کار صنفی به مثابه هویت جمعی ☰ امیرحسین محمدی فرد

سبک کار صنفی به مثابه هویت جمعی «بررسی دست آورد های جنبش صنفی معلمان» معلمان معترض به وضع موجود در یک سال اخیر ،به اعتراضات گسترده ای علیه ستم و نابرابری نظام سرمایه داری دست زدند. پس از پایان جدال هسته ای و فروکش کردن صدور تحریم ها و در ادامه آن تبلیغات وسیع دولت«اعتدال» برای بهبود وضع معیشت و …

ادامه