مینو همیلی

مینو همیلی
مینو همیلی از زندانیان سابق و فعال سیاسی و اجتماعی و شخصیت های شناخته شده در عرصه دفاع از حقوق زنان و پاهندگان میباشد.

بند نسوان

«مرا در کدام گورستان به خاک خواهید سپرد؟ تمام گورستان های دنیا برای من کوچک است..» ۱ تابستان ۶۱ بود. فرزانه را اولین بار در بند نسوان شناختم، دختری زیبا، مبارزی مهربان، کمونیستی مقاوم. فرزانه، معنای واقعی یک انسان بود. زندان اصفهان تبعیدگاه دیگری برای من بود که زیبایی اردیبهشت را به رنگ دیوارهای زندان می‌کرد و تغییر فصل را …

ادامه