محمد قراگوزلو

محمد قراگوزلو
نویسنده و صاحب نظر
انقلابي که مغلوب نئوليبراليسم شد!

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد

گمان میزنم مبناي اصلی این مجموعه مقالات شش سال پیش طراحی شد. در سیمین یادداشت انقلاب بهمن. به تدریج این متن گرد گردید و کتابی شد و رفت که کمی “ارشاد” شود و نشد و در نتیجه همینطور لنگ در هوا مانده است براي خودش. اینک بر آن هستم تا تصویري کلی و روایتی تحلیلی و تعلیلی از انقلاب بهمن …

ادامه

دو مقدمه در مورد دستمزد

اول. ظهور خط سوم! _ بورژوازی تازه به قدرت رسیده ی ایران بعد از انقلاب بهمن پنجاه و هفت با فراز و فرود فراوان همان مسیری را پیموده است که خلف او در دوران با” شکوه” سلطنت. با وجود ظاهر متفاوت اشتراکات بسیاری میان این دو طیف بورژوازی مشاهده می شود که در اساس ایشان را در تقسیم بندی های …

ادامه