امین قضائی

امین قضائی
نویسنده و فعال مارکسیسم عضو انجمن جهانی قلم.

ترانه های كارگری

اين كتاب الكترونيكي شامل برگزيده اي از ترانه هاي طبقه ي كارگر طي يك قرن مبارزه است. مضمون اين ترانه ها رنج و مبارزه ، عشق به آزادي و دعوت به اتحاد ، همگي فرياد يك طبقه است و نه چيزي كه بتواند از تجارب فردي و احساسات رقيق يك هنرمند بورژوا نشات گيرد. طبقه ي كارگر مي بايست با هنر و آگاهي …

ادامه

تاریخ بدون قهرمان

تفکر عامه در پی استخراج یک داستان جذاب از تاریخ است و به دنبال قهرمان می گردد. وجود قهرمان برای ایجاد یک داستان جذاب لازم است. اما واقعیت این است که تاریخ هیچ قهرمانی ندارد. اگر ارسطو می گوید همه چیز را همگان می دانند، درباره تاریخ نیز می توان گفت که پیشرفت را همگان پیش می برند. بنابراین فکر …

ادامه

نجات محتوای کمونیسم از «کمونیسم»

خیلی از مردم میان سوسیالیسم، آنارشیسم، سوسیال دموکراسی، لنینیسم، استالینیسم، مائوئیسم، تروتسکیسم، کمونیسم روسی، ارتودوکوس، نئومارکسیسم و غیره سرگردان هستند و دقیقا معلوم نیست وقتی کسی خود را به یکی از این عناوین متصل می کند، منظورش چیست. این به خاطر این است که در پشت این کلمات و ایسم ها تاریخی وجود دارد و هر یک انبوهی از سنت …

ادامه

بازاندیشی سوسیالیسم بعد از تجربه شوروی

این مقاله یک نگاه اجمالی به ساختار سیاسی و اقتصادی شوروی (به خصوص از 1928 تا قبل از جنگ جهانی دوم) می اندازد. در سال 1936، استالین در پیش نویسی بر قانون اساسی شوروی، رسما اعلام کرد که «اکنون پیروزی کامل سیستم سوسیالیستی در تمامی حیطه ها یک واقعیت است. این به چه معناست؟ این به معنای لغو استثمار انسان …

ادامه

خاستگاه شرارت

خاستگاه و منشا شرارت بشر چیست؟ این یک پرسش بسیار کلی است و باید تدقیق شود. برای درک منشا شرارت، ما نیازمند یک پژوهش فلسفی هستیم. این مقاله یک تمرین فلسفی برای ماست تا بتوانیم، موضوع مشخصی مانند شرارت را به درستی مورد تفحص فلسفی قرار دهیم. اولین وظیفه ما این است که مفهوم «شر» (evil) را بررسی کنیم و …

ادامه

در باب کمونیسم ☰ امین قضایی

بر دوش یک حمال آنقدر بار می گذارند که کمرش خم شود اما نه زانوهایش، حجم کاری را با همین فرمول محاسبه می کنند. همیشه اندکی زودتر از آنکه بتواند نفسی تازه کند، بار دیگری بر دوشش می گذارند، ساعات کاری را با همین فرمول محاسبه می کنند. همیشه اندکی کمتر از آنچه لازم دارم کف دستش می گذارند تا …

ادامه

دیالکتیک چیست؟ ☰ امین قضایی

حتی برای کسانی که خود را به روش شناسی مارکسیسم وفادار می‌دانند، دیالکتیک رازآمیز و مبهم به نظر می‌رسد. برای برخی از مارکسیست‌ها، دیالکتیک یک یادگار نظریات فلسفی مارکس در جوانی است که امروزه دیگر موضوعیت ندارد، زیرا روش شناسی علوم تجربی برتری خود را به اثبات رسانده است. برای برخی هم دیالکتیک صرفا ابزار مفهومی برای عمیق جلوه دادن …

ادامه

نقشه طبقات ☰ پرولتاریا رعیت یا برده آزاد شده نیست، رعیت و برده داوطلب است.

سوال اصلی این مقاله این است که سرمایه داری چگونه طبقات را از چشم مردم پنهان می‌ کند. بسیاری از طبقات کارگر خود را طبقه متوسط می‌خوانند تنها به این دلیل که نسبت به برخی دیگر از هم طبقه‌ای‌های خود سطح درآمد بالاتر یا رفاه بیشتری احساس می‌کنند. حتی انتقادی ترین جامعه شناسان جامعه را به شکل یک هرم می‌بینند …

ادامه

نقش زبان در ایجاد اساطیر و مذاهب ☰ نویسنده: امین قضایی

تقریبا در تمامی زبان ها، افعالی که اصالتا به اعمال انسانی اشاره دارند، در مورد اشیا نیز به کار می روند. برای مثال، یک انگلیسی زبان برای ایستادن انسان و قرار گرفتن اشیا در حالت عمودی، یک فعل (stand to) به کار می برد. در زبان فارسی نیز وجه اشتراک بسیاری بین افعال مربوط به اشیای طبیعی و اعمال انسانی …

ادامه