انقلابي که مغلوب نئوليبراليسم شد!

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد

گمان میزنم مبناي اصلی این مجموعه مقالات شش سال پیش طراحی شد. در سیمین یادداشت انقلاب بهمن. به تدریج این متن گرد گردید و کتابی شد و رفت که کمی “ارشاد” شود و نشد و در نتیجه همینطور لنگ در هوا مانده است براي خودش. اینک بر آن هستم تا تصویري کلی و روایتی تحلیلی و تعلیلی از انقلاب بهمن 57 به دست دهم.

با اشاره به بخشهایی از آن کتاب. میدانم که امید چندانی به انتشار آن نیست. دستکم با شرایط موجود و تا اطلاع ثانوي. اما یک یادآوري تاریخی که بیمناسبت با انقلاب بهمن 57 نیست و نگارنده و هم نسلیهایش از آن خاطرهها دارند که مگو و مپرس کتابهاي جلد سفیدي را با روزهاي پیشینی انقلاب تداعی میکند که انتشار آنها پیشتر به معجزه مانسته بود.

من البته به معجزه چندان باور ندارم اما چه کارها که نمیکند شرایط انقلابی! باري در این سلسله مباحث فرض اثبات شدهي من این است که انقلاب بهمن ناشی از شیفت یک بحران همه جانبهي اقتصادي به سمت بحران سیاسی و به تبع آن شکلگیري شرایط انقلابی بود و در ادامه چون دو طبقهي اصلی جامعه پاسخی درخور به حل بحران نداشتند به سمت گرایشی چرخید که توانست به لحاظ تاریخی و با توجه به شرایط جهانی و منطقهاي به ملزومات یک بحران کاپیتالیستی پاسخ مناسب کاپیتالیستی بدهد.

ارتش و سایر دستگاههاي سرکوب دولتی را که انقلاب از پس انهدام آنها برنیامده بود احیا کند و به کمک نمایندگان سیاسی بورژوازي لیبرال از جمله جبهه ملی و نهضت آزادي نظم و نسق بوروکراتیک گذشته را ترمیم و بازتولید کرده و علیه انقلاب به کار بندد. حضور معنادار صباغیان و سنجابی در دو وزارت کشور و خارجه و نقش انتقالی مهدي بازرگان و یدالله سحابی و فعالیت پیچیدهي ابراهیم یزدي از دادگاههاي انقلاب تا نخستوزیري بیش از چند فاکت تاریخی مفهوم استدلالی دارد.

از نظر این قلم با توجه به بحران اقتصادي دهه 70 میلادي و با توجه به شکست سوسیالدموکراسی و افول سرمایهداري دولتیِ بلوك شرق (اعم از شوروي و چین) و با توجه به عروج شیوه جدید تولید سرمایهداري بر بستر مکتب هایک فریدمن (وین شیکاگو) تنها پاسخ کاپیتالیستی به یک بحران کاپیتالیستی میتوانست در عملیاتی کردن سیاستهاي اقتصادي و اقتصاد سیاسی نئولیبرال تعریف شده باشد.

اینک و سیوشش سال پس از انقلاب بهمن 57 و شتاب اقتصاد سیاسی ایران به سوي برنامههاي تعدیل ساختاري، اثبات فرضیهي من بینیاز از تحلیل است. وقتی پاي فاکت در کار باشد ارسطو هم شاگردانش را به واقعیت عینیِ شمارش دندانهاي اسب با حضور خود این حیوان نجیب فرامیخواند.

 

دریافت کتاب :

انقلابي که مغلوب نئوليبراليسم شد! انقلابي که مغلوب نئوليبراليسم شد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.